Commissies en activiteiten


Publiciteitscommissie

 • Menno de Metz ( Triepelmail )
 • Ada de Metz ( webmaster )
 • Godfried Brouwers

pr@tvbergendal.nl

Wat doet de publiciteitscommissie

De commissie verzorgt de nieuws- en informatievoorziening binnen TV Berg en Dal. Daarmee probeert ook zij bij te dragen aan het clubgevoel en het vergroten van de betrokkenheid van de leden. De redactieleden van de Triepel-mail verzorgen deze maandelijks. Deze bevat informatie die zij van het bestuur, de diverse commissies of de leden ontvangt. De Triepel-mail wordt via de mail aan de leden toegezonden. U dient zich daar zelf voor op te geven met het juiste e-mailadres. Zie de footer van de website.  Uitschrijven voor het ontvangen van de Triepel-mail kunt u doen in iedere e-mail die u ontvangt. De uitgeprinte versie van de Triepel-mail wordt opgehangen in het clubhuis. De commissie onderhoudt de website met nieuws en foto’s. De binnenkomende e-mails op info@tvbergendal.nl worden naar de juiste personen doorgestuurd. Aan het begin van het zomerseizoen verschijnt de nieuwe ledenlijst, vooralsnog in gedrukte vorm, welke samen met het nieuwe label op een speciale verenigingsavond wordt uitgereikt. 

Kascontrolecommissie

 • Koen Tangelder
 • Godfried Brouwers
 • Theo Wanders
Kascontrole

De kascontrolecommissie van de vereniging is een speciale commissie die voor de jaarvergadering de boekhouding van de vereniging controleert. Dit om (achteraf) te controleren of er door de penningmeester een goed financieel beleid is gevoerd. De kascommissie adviseert de ALV wel of niet om decharge te verlenen aan het gehele bestuur. Om belangenverstrengeling te voorkomen moet de commissie onafhankelijk zijn van de vereniging, dit houdt in dat leden uit het bestuur geen zitting mogen nemen in de kascontrolecommissie.

Beheerscommissie

Wat doet de beheerscommissie?

Als geprivatiseerde club dienen we de continuïteit goed te worden waarborgen. In dat kader hebben we een beheerscommissie die bestaat uit oud-bestuurders die periodiek met het bestuur een financieel lange termijnplan opstelt en dit samen bewaakt. Het financieel lange termijnplan wordt tijdens de jaarvergadering door het bestuur aan de leden gepresenteerd. Grote uitgaven die buiten het reguliere onderhoud vallen en een langdurige impact hebben op de financiële situatie van de club, worden door het bestuur met de beheerscommissie vooraf besproken. Tevens kan de commissie worden ingezet worden bij complexe bestuurlijke situaties (conflicten, opvolging, etc.). Het bestuur wordt hiermee geruggensteund door de ervaring en expertise van die commissie.

Activiteiten

Parkbeheer

Het parkbeheer wordt gedaan i.s.m. Helicon Groenschool: coördinatie Harry Peters en vele leden.

parkbeheer@tvbergendal.nl

Wat houdt parkbeheer in

Leden die zich opgeven voor parkbeheer zorgen met elkaar voor het beheer van: 

 1. Het paviljoen, de technische installaties zoals verwarming, ventilatie, sanitair, afzuig-installatie, beveiliging, elektra, gereedschappen tennisbaan materialen en baanverlichting.

 2. Het schoonhouden van het clubhuis, banen en park.

 3. Het klein en groot onderhoud van het park, clubhuis en French Court banen. Jaarlijks is onderhoud van de banen noodzakelijk en één maal in de vijf jaar groot onderhoud. De uit te voeren werkzaamheden wordt in nauw overleg gepland met de aannemer en de het bestuur.

 4. Een EHBO-kist, die volledig is ingericht en jaarlijks gecontroleerd en aangevuld wordt door een erkend bedrijf. De box hangt in de heren kleedkamer bij de voordeur.

  Harry Peters is de coördinator.

Groundsman

Wim Leenders zorgt voor de banen. Hij plaatst ook een bericht op de website als er door het weer, of door andere omstandigheden, niet gespeeld kan worden.

Verenigingscompetitieleider

 • Verenigingscompetitieleider Marcel Meijer

Verenigingscompetitieleider@tvbergendal.nl

Verenigingscompetitieleider

Wat doet de Verenigingscompetitieleider? De Verenigingscompetitieleider is binnen de Tennis vereniging verantwoordelijk voor de organisatie van alle toernooien en competities voor senioren. Hieronder vallen zowel interne competities (wintercompetitie), regionale competities (Hoog-Laag) en bondscompetitie (Zomeravond, Vrijdag/ Zaterdag/ Zondag competitie). Enige uitzondering op deze regel is het Triepeltoernooi, dat door een aparte Triepelcommissie georganiseerd wordt. Bij toernooien houdt de Verenigingscompetitieleider zich met name bezig met het “tennis” gedeelte, het gedeelte daarom heen wordt in de meeste gevallen verzorgd door de Activiteitencommissie of door een eenmalige groep vrijwilligers die een toernooi “adopteert”.
Leden die geïnteresseerd zijn om een  toernooi te organiseren kunnen zich wenden tot de Verenigingscompetitieleider, alle initiatieven zijn welkom!
Wat doet de VCL?  (Verenigingscompetitieleider)  Voor alle externe competities is de VCL de contactpersoon, deze is binnen de vereniging in het bezit van een VCL (Vereniging Competitieleider) Certificaat, dat verplicht is voor bondscompetities. De VCL zorgt ervoor dat leden geïnformeerd worden over competitie mogelijkheden en de  mogelijkheid hebben zich hiervoor in te schrijven. Uit deze inschrijvingen maakt hij (in overleg) teams en hij zorgt ervoor dat deze inschrijvingen ook daadwerkelijk gedaan worden bij de organisator van de competitie. Na inschrijving en het ontvangen van de indeling nodigt hij de aanvoerders uit voor een aanvoerdersavend waar zij de wedstrijdpapieren, instructies en indeling, tennisballen en de rekening voor het geheel ontvangen. De VCL is voor het aanspreekpunt voor alle aanvoerders van de verschillende teams en tevens eerste aanspreekpunt voor de toernooi organisatie (meestal de Tennisbond, bij Hoog Laag Competitie het Hoog Laag Comité.)

Triepeltoernooi

Frits de Vree- Henk van Kessel - Astrid Scholten - Ellis vissers

Triepeltoernooi@tvbergendal.nl

Triepeltoernooi

Voor het Jaarlijkse Triepel-toernooi is er een aparte commissie.

Ledenadministratie

ledenadministratie@tvbergendal.nl

Ledenadministie

Wat doet de ledenadministratie? De ledenadministratie het aanmeldpunt voor nieuwe leden en de winterleden. Naast dat van alle leden de gegevens geregistreerd worden ten behoeve van de verenigingsadministratie, pr-commissie en de penningmeester meldt de ledenadministratie nieuwe leden aan de bij KNLTB zodat er een label gemaakt wordt. Als er bij huidige leden veranderingen zijn in adres, telefoon en e-mailadres moet dit ook bij de ledenadministratie worden aangegeven. Als je de label kwijt bent of een volgend jaar een nieuwe label op de pas wilt dan kun je dit melden bij de ledenadministratie.

Tennisleraren

De tennislessen worden verzorgd door:

Labelltoss

Zie pagina Labeltoss